Пісківська громада

Київська область, Бучанський район

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР про надання послуг з вивезення твердих побутових відходів

Дата: 29.04.2021 16:12
Кількість переглядів: 5069

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

про надання послуг з вивезення твердих побутових відходів

                                                                                                                                                                       «01» травня 2021 року                                                                                  смт. Пісківка

         ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПІСКІВСЬКЕ" Пісківської селищної ради (код ЄДРПОУ 31646783), що є платником податків на загальних підставах,  в особі директора підприємства Свінціцького Олега Леонідовича, який діє на підставі Статуту, (далі – «Виконавець»), з однієї сторони, та

Власник (наймач, орендар) квартири в багатоквартирному житловому будинку або власник (наймач, орендар) житлового будинку приватного сектору, надалі – «Споживач», з другої сторони, уклали цей договір про нижченаведене: 

 

1. Предмет договору

1.1. «Виконавець» зобов'язується надавати послуги з вивезення твердих побутових відходів (далі – ТПВ), а «Cпоживач» зобов'язується своєчасно оплачувати послуги за встановленими тарифами у строки і на умовах, передбачених цим Договором.

1.2 «Виконавець» здійснює вивезення ТПВ згідно Договору на надання послуг з вивезення твердих побутових відходів на території Пісківської селищної об’єднаної територіальної громади від 29 квітня 2021 року, рішень виконавчого комітету Пісківської селищної об’єднаної територіальної громади  № 28 від 18.02.2021 року, № 30 від 23.03.2021 року, рішення   № 1/5-П від 05..01.2021пятої сесії  Пісківської селищної ради другого скликання. 

 

2. Перелік послуг

2.1. «Виконавець» надає «Споживачеві» послуги з вивезення твердих побутових відходів.

2.2. Вивезення твердих побутових відходів здійснюється у визначених місцях за:

- контейнерною схемою – з технічно справних контейнерів місткістю до 1 куб. метра, контейнери завантажуються «Виконавцем». «Виконавець» вивозить тверді побутові відходи за контейнерною схемою з 6-00 до 17-00 години, у визначені графіком дні.

2.3.  Небезпечні відходи відокремлюються на етапі збирання від інших побутових відходів «Споживачем», збираються та окремо передаються «Споживачем», відповідно до вимог чинного законодавства, спеціалізованим підприємствам, що одержали ліцензії на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами.

2.4. Тип та кількість спеціально обладнаних транспортних засобів, необхідних для вивезення відходів, визначаються «Виконавцем».

 

3. Вимірювання обсягу та визначення якості послуг

3.1. Обсяг надання послуг визначається «Виконавцем» у відповідності до рішення виконавчого комітету  Пісківської селищної об’єднаної територіальної громади  № 28 від 18.02.2021 року  «Про затвердження норм надання послуг з вивезення твердих побутових відходів на території Пісківської селищної об’єднаної територіальної громади на 2021-2026 роки» та постанови Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2008 року № 1070 «Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів».

3.2. Критерієм якості послуг з поводження з твердими побутовими відходами є дотримання графіка вивезення твердих побутових відходів, правил надання послуг з поводження з побутовими відходами, інших вимог законодавства щодо надання послуг з поводження з побутовими відходами.

 

4. Оплата послуг

4.1. Згідно з рішенням Виконавчого комітету Пісківської селищної об’єднаної територіальної громади  від 18 лютого 2021 року № 28 «Про затвердження норм надання послуг з вивезення твердих побутових відходів на території Пісківської селищної об’єднаної територіальної громади на 2021-2026 роки»  тариф на послуги з поводження з твердими побутовими відходами по групам становить:

- населення багатоквартирних будинків – 20,78 грн., в т.ч. ПДВ з 1 мешканця на місяць;

- населення багатоквартирних неупорядкованих будинків – 21,98 грн., в т.ч. ПДВ з 1 мешканця на місяць;

 - населення приватного сектору – 19,18 грн., в т.ч. ПДВ з 1 мешканця на місяць.

4.2. Розрахунковим періодом є календарний місяць.

4.3. Застосовується щомісячна система оплати послуг, платежі вносяться не пізніше ніж протягом останнього дня місяця, що настає за розрахунковим. Можливе здійснення попередньої оплати вартості послуг (за квартал, півріччя, рік).

4.4. Послуги оплачуються у безготівковій формі.

4.5. Плата вноситься на розрахунковий рахунок «Виконавця», вказаний у цьому Договорі або повідомлений «Виконавцем» у рахунку (квитанції).

4.6. У разі зміни вартості послуги «Виконавець» повідомляє не пізніше ніж за 15 днів про це «Споживачеві» із зазначенням причин і відповідних обґрунтувань.

4.7. Наявність пільг, передбачених законодавчими актами, підтверджується документами, якими підтверджується надання пільг.

4.8. У разі зміни вартості послуги «Виконавець» повідомляє «Споживачеві» не пізніше ніж за 15 днів із зазначенням причин і відповідних підстав. Таке повідомлення публікується в регіональних засобах масової  інформації, на офіційному веб-сайті Пісківської селищної ради тощо.

4.9. «Споживач» здійснює розрахунки за спожиті послуги за новими тарифами та новими нормами з моменту їх введення згідно чинного законодавства.

 

5. Права та обов'язки «Споживача»

5.1. «Споживач» має право на:

5.1.1. Одержання достовірної та своєчасної інформації про послуги з вивезення побутових відходів, зокрема про їх вартість, загальну суму місячної плати, структуру тарифів, норми надання послуг і графік вивезення відходів.

5.1.2. Усунення «Виконавцем» недоліків у наданні послуг у п’ятиденний строк з моменту звернення «Споживача».

5.1.3. Перевірку стану дотримання критеріїв якості послуг.

5.1.4. Зменшення розміру плати за послуги в разі недотримання графіка вивезення відходів.

5.1.5. Несплату вартості послуг за період тимчасової відсутності «Споживача» та/або членів сім’ї на підставі письмової заяви і документа, що підтверджує його відсутність – довідка з місця тимчасового проживання, роботи, лікування, навчання, проходження військової служби чи відбування покарання.

5.2. «Споживач» зобов’язується:

5.2.1. Оплачувати в установлений договором строк за надані йому послуги з вивезення та знешкодження твердих побутових відходів.

5.2.2. Сприяти «Виконавцю» у наданні послуг в обсязі та порядку, передбачених цим договором.

5.2.3. Забезпечити належне збирання та зберігання відходів.

5.2.4. Забезпечити роздільне збирання побутових відходів.

 

6. Права та обов'язки «Виконавця»:

6.1  «Виконавець» має право:

6.2.1. при недотриманні «Споживачем» договірних зобов’язань (п.5.2. Договору) тимчасово припинити надання послуг. В разі не усунення «Споживачем» порушень умов Договору у визначений «Виконавцем» строк – можливе розірвання договірних відносин з вини «Споживача».

6.3. «Виконавець» зобов'язується:

6.3.1. надавати послуги відповідно до вимог чинного законодавства про відходи, санітарних норм і правил, Правил надання послуг з вивезення побутових відходів, затверджених Кабінетом Міністрів України, Правил експлуатації полігонів побутових відходів та цього Договору тощо;

6.3.2. збирати і перевозити відходи спеціально обладнаними для цього транспортними засобами;

6.3.3. ліквідувати звалище побутових відходів у разі його утворення на контейнерному майданчику через недотримання графіка вивезення;

6.3.4. перевозити відходи тільки на об'єкти поводження з побутовими відходами;

6.3.5. надавати своєчасну та достовірну інформацію про тарифи на надання послуг, умови оплати, графік вивезення відходів;

6.3.6. усувати факти порушення вимог щодо забезпечення належної якості послуг та вести облік претензій, які пред'являє «Споживач» у зв'язку з невиконанням умов цього Договору;

6.3.7. прибувати протягом двох робочих днів на виклик «Споживача» і усувати протягом 24 годин недоліки. У разі коли недоліки не усунено протягом трьох робочих днів, проводити відповідний перерахунок розміру плати;

6.3.8. відшкодувати відповідно до закону та умов цього Договору збитки, завдані «Споживачеві» внаслідок ненадання або надання послуг не в повному обсязі;

6.3.9. зменшувати розмір плати за послуги в разі тимчасової відсутності «Споживача» на підставі письмової заяви «Споживача» та надання підтверджуючих документів.

«Виконавець» має також інші обов'язки відповідно до чинного законодавства.  

 

7. Відповідальність сторін за невиконання умов договору

7.1. «Споживач» несе відповідальність згідно із законом і цим Договором за:

7.1.1. несвоєчасне внесення плати за послуги;

7.1.2. невиконання зобов'язань, визначених цим Договором і законом.

7.2. «Виконавець» несе відповідальність за:

7.2.1. ненадання або надання не в повному обсязі послуг, що призвело до заподіяння збитків майну «Споживача», шкоди його життю чи здоров'ю;

7.2.2. невиконання зобов'язань, визначених цим Договором і законом.

 

8. Розв'язання спорів

8.1. Спори за Договором між сторонами розв'язуються шляхом проведення переговорів або у судовому порядку.

8.2. Спори, пов'язані з пред'явленням претензій, можуть розв'язуватися в досудовому порядку шляхом їх задоволення.

8.3. У разі ненадання або надання послуг не в повному обсязі, зниження їх якості «Споживач» викликає представника «Виконавця» для складення акта-претензії, в якому зазначаються строки, види порушення кількісних і якісних показників тощо.

8.4. Представники «Виконавця» зобов'язані прибути протягом двох робочих днів.

8.5. Акт-претензія складається «Споживачем» та представниками «Виконавця» і скріплюється їх підписом. У разі неприбуття представників «Виконавця»  у визначений п. 8.4 строк або їх відмови від підпису акт уважається дійсним, якщо його підписали «Споживач» та не менш як два його представники або виборна особа будинкового, вуличного, квартального чи іншого органу самоорганізації населення.

8.6. Акт-претензія подається «Виконавцю», який протягом п’яти робочих днів вирішує питання про перерахунок розміру плати або надають «Споживачеві» обґрунтовану письмову відмову в задоволенні його претензії.

  1. Форс-мажорні обставини

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за цим Договором у разі настання непереборної сили (дії надзвичайних ситуацій техногенного, природного або екологічного характеру), що унеможливлює надання та оплату послуги відповідно до умов цього Договору.

 

  1. Строк дії цього Договору

10.1. Даний Договір укладається з урахуванням вимог ч.3 ст.205, ст.ст. 631, 633, 634, 641, 642 Цивільного Кодексу України без підписання письмового примірника Сторонами.

10.2. Даний Договір набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Пісківської селищної ради за електронною адресою: https://piskivska-gromada.gov.ua, поширюється на всіх «Споживачів» послуг з поводження з твердими побутовими відходами на території Пісківської селищної об’єднаної територіальної громади.

10.3. Договір є публічним і безстроковим та діє до його припинення будь-якою зі Сторін у порядку, встановленому цим Договором або чинним законодавством.

10.4. Дія договору припиняється у разі:

- смерті фізичної особи – Споживача;

- прийняття рішення про ліквідацію юридичної особи – Споживача (Виконавця) або визнання його банкрутом;

- припинення відповідного договору між Виконавцем та органом місцевого самоврядування (чи уповноваженою ним особою) на надання послуг з поводження з побутовими відходами на певній території населеного пункту;

- дострокового розірвання договору в порядку та на підставах, встановлених цивільним законодавством або за домовленістю сторін.

Дія договору припиняється шляхом розірвання за:

- взаємною згодою сторін;

- рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі порушення істотних умов договору другою стороною.

У разі розірвання договору зобов’язання припиняються з моменту досягнення домовленості про розірвання договору.

10.5. Якщо будуть внесені зміни до редакції даного Договору, Виконавець зобов’язується розмістити повідомлення про такі зміни на сайті та в офіційних друкованих виданнях, що публікуються на території його діяльності, не менше ніж за десять днів до набрання змінами чинності, крім випадків, для яких цим Договором встановлений інший термін та/або порядок повідомлення про внесення змін. У разі незгоди Споживача зі змінами, спір розв’язується в судовому порядку.

 

11. Прикінцеві положення

11.1. Споживач надає право Виконавцю, відповідно до закону України «Про захист персональних даних», безстроково здійснювати обробку персональних даних Споживача у зв’язку з укладанням та виконанням цього Договору.

11.2. Умови цього Договору однакові для всіх Споживачів, крім тих, кому за законом надані відповідні пільги.

11.3. Даний договір розроблено відповідно до типового договору, затвердженого Постановою КМУ від 10.12.2008р. №1070.

11.4. У випадках, не передбачених цим Договором, сторони керуються чинним законодавством України.

11.5. Текст Договору постійно доступний Споживачам в мережі Інтернет на офіційному сайті Пісківської селищної ради  https://piskivska-gromada.gov.ua.

За вимогою Споживача Виконавець надає друкований примірник Договору.

З правилами надання послуг з поводження з побутовими відходами та витягами із законодавства про відходи, санітарними нормами і правилами поводження з побутовими відходами та утримання територій населених пунктів ознайомлений.


Місцезнаходження та реквізити Виконавця:

 

Житлово-комунальне підприємство «Пісківське»,  ЄДРПОУ 31646783

07820, Київська область, Бородянський район,

смт. Пісківка, вул. Квітнева, 2.  

UA413226690000026004300197139 в Бородянському

 ТВБВ №10026/0790 філії головного управління по

м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк»,

МФО 322669.

gkppiskivske@ukr.net, тел. (04577)  33-4-11.

 

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР про надання послуг з вивезення твердих побутових відходів

 

Фото без опису

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь