Пісківська громада

Київська область, Бучанський район

Регламент виконавчого комітету ради Пісківської селищної ОТГ

ПІСКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ОБ'ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

ПЕРШОГО СКЛИКАННЯ

БОРОДЯНСЬКОГОГ РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Чергова 8 сесія першого скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про затвердження Положення  про виконавчий комітет та Регламент виконавчого комітету ради Пісківської селищної  об’єднаної територіальної громади.

 

          Розглянувши питання  про  затвердження Положення про виконавчий комітет та Регламент виконавчого комітету ради Пісківської селищної об’єднаної територіальної громади та відповідно до  статті 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» селищна рада

ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити Положення  про виконавчий комітет ради Пісківської селищної об’єднаної територіальної громади. (Додаток №1)
  2. Затвердити Регламент виконавчого комітету ради Пісківської селищної об’єднаної територіальної громади. (Додаток №2)

 

 

Пісківський селищний голова                                                                                                                        А.М. Рудніченко

 

смт Пісківка

26 січня 2017 року

№4-8 ОТГ


РЕГЛАМЕНТ

виконавчого комітету ради Пісківської селищної ОТГ.

            Регламент виконавчого комітету ради Пісківської селищної ОТГ розроблено у новій редакції на основі Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», регулює організаційно-процедурні питання діяльності виконавчого комітету Пісківської селищної ради, віднесені до його компетенції.

Розділ 1. 

Загальні положення:

1. Виконавчий комітет відповідно до статті 51 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» є виконавчим органом селищної ради і забезпечує розгляд та вирішення питань, віднесених вищезгаданим законом до відання виконавчих органів ради.

2. Виконавчий комітет утворюється селищною радою на строк її повноважень у складі:

- селищного голови,

- заступників селищного голови,

- керуючого справами (секретаря ) виконавчого комітету селищної ради,

- секретаря селищної ради,

- членів виконавчого комітету.

3. Кількісний склад виконавчого комітету визначається селищною радою. Персональний склад затверджується селищною радою за пропозицією селищного голови згідно Регламенту ради.

Розділ 2.

Розподіл обов’язків між заступниками селищного голови, керуючим

справами. Положення про відділи  виконавчого комітету селищної ради.

1.Заступники селищного голови, керуючий справами (далі – посадові особи) працюють у виконавчому комітеті селищної ради на постійній основі і діють відповідно до розподілу посадових обов’язків, затверджених виконавчим комітетом селищної ради.

2. В посадових обов’язках визначаються :

-повноваження, закріплені за посадовою особою;

-відділи та інші структурні підрозділи виконавчого комітету селищної ради, діяльність яких спрямовується, координується та контролюється посадовою особою;

-перелік комісій, які очолює посадова особа;

-перелік підприємств комунальної власності  ОТГ, з якими посадова особа забезпечує взаємодію.

3. Відділи виконавчого комітету ради Пісківської селищної ОТГ утворюються селищною радою у межах затвердженої нею структури.

4. Відділи  виконавчого комітету селищної ради є підзвітними і підконтрольними селищній раді, підпорядковуються її виконавчому комітету.

5. Повноваження відділу  обумовлюються Положенням про відділ і затверджуються рішенням ради.

6. Положення про відділ складається з :

-загальних положень;

-основних завдань відділу;

-прав відділу;

-структури відділу ;

-повноважень начальника відділу.

7. Положення про відділ вноситься на чергову сесію селищної ради після затвердження структури виконавчого комітету селищної ради.

Розділ 3.

Планування роботи виконавчого комітету селищної ради.

1. Діяльність виконавчого комітету селищної ради здійснюється відповідно до планів соціально-економічного  розвитку  селища та сіл ОТГ, плану роботи селищної ради та виконавчого комітету селищної ради, який складається поквартально.

2. Формування проекту квартального плану роботи виконавчого комітету  селищної ради здійснюється за пропозиціями відділів, 

погоджених з селищним головою, заступниками селищного голови, керуючого спавами (секретаря)  виконавчого комітету  згідно з розподілом посадових обов’язків до розділів :

-перелік основних питань, які пропонується розглянути на засіданнях виконкому селищної ради;

3. Керівники структурних підрозділів виконавчого комітету селищної ради подають керуючому справами   за погодженням із заступниками  селищного голови пропозиції щодо включення в план роботи виконкому селищної  ради питань, конкретних заходів з певного напрямку діяльності.

4. Керуючий справами   узагальнює надані структурними підрозділами  пропозиції та готує проект рішення про план роботи виконавчого комітету на квартал, який затверджується на засіданні виконавчого комітету селищної ради.

5. Контроль за виконанням плану роботи виконавчого комітету здійснює заступник селищного голови, керуючий справами ( секретар)  виконкому.

6. Робота відділів та інших структурних підрозділів виконавчого комітету селищної ради проводиться за квартальними  планами роботи. План роботи відділу, структурного підрозділу на квартал  складається керівником відділу та затверджується заступником селищного голови, секретаря виконкому  (відповідно до розподілу посадових обов’язків) у тижневий термін після затвердження  квартального плану роботи виконавчого комітету селищної ради.

Розділ 4.

Акти виконавчого комітету селищної ради, селищного голови, порядок їх підготовки. Облік та оприлюднення проектів рішень. Прийняття рішень виконавчого комітету селищної ради.

1. Виконавчий комітет ради Пісківської селищної ОТГ в межах своїх повноважень приймає рішення. Рішення виконавчого комітету нормативно-правового характеру набувають чинності з моменту їх оприлюднення, якщо не встановлено іншого терміну введення їх в дію.

2. Проекти рішень виконавчого комітету готуються відділами селищної ради, подаються на реєстрацію керуючому справами  , який веде книгу обліку проектів, що  оприлюднюються .

Проекти рішень передбачені Планом роботи виконавчого комітету селищної ради, підлягають обов’язковому оприлюдненню на веб-сайті селищної ради. В інших випадках проекти рішень виконавчого комітету оприлюднюються невідкладно після їх підготовки.

До проекту рішення виконкому додається :

-  пояснювальна записка, в якій розкривається концептуальна ідея, покладена в основу проекту, стан справ, кінцева мета якої є досягнення реалізації цього проекту, зазначається перелік нормативно-правових актів, що діють у даній сфері питання, а також перелічуються неврегульовані питання і пропонується механізм їх вирішення.

У разі, коли проект  стосується фінансових питань, то в пояснювальній записці обов’язково наводиться фінансово-економічне обґрунтування, розрахунок необхідних матеріалів і фінансових витрат, їх обсяг.

Пояснювальна записка не подається до проектів рішень з кадрових питань, питань внесення змін до складу комісій, робочих груп, або з інших організаційних питань.

3. Пояснювальні записки до проектів рішень, довідки та інші матеріали підлягають обов’язковому візуванню головним розробником, керівниками відділів , керівниками комунальних підприємств, відповідальними за виконання, заступниками селищного голови, згідно з розподілом посадових обов’язків, керуючим справами.  Погодження (візування) здійснюється на  Аркуші погодження, який долучається до проекту рішення. При цьому зазначається посада, ініціали і прізвище осіб, які візують проект.

4. За наявності розбіжностей щодо проекту рішення, розпорядження керівник відділу,  який вносить проект, повинен забезпечити їх обговорення із зацікавленими особами з метою пошуку взаємоприйнятного рішення. У разі, коли такого рішення не знайдено, проект вноситься з обов’язковим додаванням переліку розбіжностей з їх обґрунтуванням та оригіналами зауважень, підписаних посадовими особами .

5. Персональна відповідальність за якість та своєчасність підготовки документів покладається на посадових осіб, які готували і погоджували проекти документів, контроль за своєчасністю підготовки документів здійснюють заступники селищного голови і керуючий справами.

6. Рішення приймаються відкритим поіменним голосуванням на засіданнях виконавчого комітету селищної ради більшістю голосів від загального складу виконавчого   комітету,  підписуються селищним головою або, за його відсутності,  заступником, керуючим справами .

Поіменне голосування проводиться головуючим шляхом поіменного опитування членів виконавчого комітету селищної ради.

Дані про результати поіменного голосування вносяться до робочого  протоколу засідання виконавчого комітету селищної ради.

7. У разі незгоди селищного голови з рішенням виконавчого комітету селищної ради він може зупинити його дію своїм розпорядженням та винести це питання на розгляд сесії селищної ради.

8. Прийняті на засіданні виконавчого комітету селищної ради рішення, які не потребують доопрацювання, передаються керуючим справами   на підпис селищному голові.

9. Внесені на засіданні виконавчого комітету селищної ради зміни, доповнення до проекту рішення підлягають доопрацюванню, повертаються керівникам структурних підрозділів, які вносили проект. Вказані особи забезпечують доопрацювання проектів рішень, які повторно розглядаються на черговому засіданні виконкому.

10. Підписані селищним головою та зареєстровані керуючим справами рішення оприлюднюються на офіційному сайті селищної ради протягом 10 робочих днів.

11. З метою фіксації ходу проходження засідань, виступів посадових осіб, членів виконкому, інших присутніх осіб може здійснюватись запис фонограми всього ходу проходження засідань із збереженням в спеціальний аудіо-файл, на основі якого можливе виготовлення стенограми засідання.

Розділ 5.

Порядок підготовки і проведення засідань виконавчого комітету селищної ради.

1. Основною формою роботи виконавчого комітету ради Пісківської селищної ОТГ  є засідання. Засідання скликаються селищним головою згідно з планом роботи, проводяться у другий вівторок  місяця і є повноважним, якщо в ньому бере участь більше половини від загального складу його членів. В разі необхідності, за дорученням голови проводиться позачергове засідання виконавчого комітету. В окремих випадках, для термінового  вирішення питань, можуть прийматись рішення виконкому в робочому порядку, шляхом опитування членів виконкому, з подальшим затвердженням на черговому засіданні виконкому.

2. Матеріали, що подаються на розгляд виконавчого комітету селищної ради, повинні відповідати вимогам, зазначеним в розділі 4 цього регламенту, бути подані своєчасно керуючому справами :

-проект рішення;

-електронний варіант проекту рішення;

-пояснювальну записку з обговорюваного питання, яка містить необхідні розрахунки, обґрунтування і прогнози соціально-економічних та інших результатів реалізації документа,

- Аркуш погодження із підписами  розробників .

5. Проект порядку денного засідання виконавчого комітету готує керуючий справами  з числа попередньо оприлюднених проектів рішень виконавчого комітету і подає його на затвердження селищному голові.

 Порядок денний  підлягає оприлюдненню негайно після підписання, але не пізніше 5 робочих днів до засідання.

6. Явку членів виконкому та запрошених на засідання забезпечує керуючий справами. Список присутніх відображається у протоколі засідання.

7. Засідання виконавчого комітету селищної ради відкриває і веде селищний голова, а в разі його відсутності –  заступник селищного голови, або секретар виконкому. Головуючий на засіданні підписує прийняті рішення виконавчого комітету.

8. На засіданнях виконавчого комітету селищної  ради мають бути присутні начальники відділів виконкому селищної ради, за бажанням представники прокуратури, засобів масової інформації та громадськості.

9. Порядок обговорення питання для прийняття рішення складається з :

-доповіді;

-співдоповіді;

-інформації;

-запитань і відповідей на них;

-обговорення;

-прийняття рішення шляхом голосування.

Для доповіді та інформації надається до 10 хвилин, для співдоповіді і виступів при обговоренні – до 5 хвилин. У необхідних випадках головуючий на засіданні може змінити час тривалості виступів в ході засідання. Перерва оголошується після кожних двох годин роботи виконавчого комітету селищної ради на 15 хвилин.

10. Учасники засідання та запрошені особи виступають в ході обговорення питань, вносять пропозиції до проекту рішення.

Обговорення питань припиняється головуючим.

Зауваження та пропозиції, висловлені під час обговорення проекту рішення, враховуються при його доопрацюванні, якщо вони були схвалені виконавчим комітетом селищної ради за результатами проведеного голосування.

11. Хід обговорення питання на засіданні виконавчого комітету селищної ради фіксується протоколом. У протоколі зазначаються всі внесені на голосування проекти рішень, а також повні результати голосування і прийняття рішень.

Протокол складається в  стислій формі, фіксуються лише прийняті рішення, у разі потреби відображаються обговорення питань.

Проект рішення, який не отримав необхідної більшості голосів на підтримку вважається відхиленим і заноситься до Протоколу з поміткою «протокольно»

В десятиденний  термін після засідання виконавчого комітету селищної ради керуючий справами  складає протокол, який підписує головуючий..

12. Нумерація питань протоколу формується в залежності від актуальності прийнятих рішень і є наскрізною для усіх засідань. Спочатку реєструються рішення, прийняті в робочому порядку (якщо такі є) пронумеровані наростаючим підсумком, датовані тим числом яким було  прийнято рішення шляхом опитування членів виконкому , далі рішення які прийняті на виконання Законів України, Указів, розпоряджень Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, рішення з планових питаньта робочі питання .

Підписаний і оформлений в установленому порядку примірник протоколу засідання виконавчого комітету селищної ради нумерується і зберігається разом з  первинними матеріалами (до передачі на постійне зберігання в архівний відділ).

13. При проведенні позачергового засідання виконавчого комітету селищної ради підготовка матеріалів до засідання, оформлення протоколу, прийнятих рішень здійснюється з дотриманням встановлених правил.

14. Рішення виконавчого комітету реєструються в окремому журналі.

Розділ 6.

Доведення актів до виконавців.

1. Акти виконавчого комітету, селищного голови доводяться до виконавців, зазначених у рішенні, шляхом їх вручення чи розсилки через вихідну кореспонденціюпротягом 10 днів, якщо не встановлено іншого строку введення цих актів у дію.

2. Коло осіб, яким необхідно вручити документ, встановлює розробник проекту рішення.

Розділ 7.

Контрольні повноваження виконавчого комітету селищної ради та порядок їх здійснення.

1. У структурних підрозділах виконавчого комітету селищної ради (відділах) забезпечується контроль і організація виконання актів Президента України, Верховної Ради України, Міністерств і відомств, Київської обласної ради та державної адміністрації, рішень селищної ради і її виконавчого комітету, розпоряджень селищного голови.

За вказівками керівництва виконавчого комітету селищної ради на контроль можуть братись інші документи.

2. Організацію виконання документів та контроль їх виконання здійснюють селищний голова, заступники селищного голови, секретар виконкому.

Відповідальність за виконання документів несуть особи, вказані у розпорядчому документі (рішенні), та особи, вказані у резолюції селищного голови, а також безпосередні виконавці.

3. Основними методами здійснення контролю за виконанням рішень є:

-постійний контроль за дотриманням термінів, якості і повноти виконання, передбачених у рішеннях заходів;

-періодичне проведення на місцях перевірки стану виконання рішень та інформування про це керівництва.

Розділ 8.

Організація розгляду пропозицій, заяв і скарг.

1. Виконавчий комітет ради Пісківської селищної ОТГ у роботі з розгляду звернень громадян керується Законом України «Про звернення громадян», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», інструкцією з діловодства та іншими нормативними актами державної влади, що регулюють роботу із зверненнями громадян.

2. Особистий прийом громадян здійснюють селищний голова, його заступники, секретар виконкому, секретар ради,  начальники відділів згідно з затвердженими графіками, які доводяться до відома населення.

Години, дні і місце прийому громадян встановлюються рішенням виконкому селищної ради.

3. Облік, контроль та щоквартальний аналіз виконання заяв і скарг громадян, депутатських звернень, що надходять до виконкому селищної ради, здійснює сектор організаційно – кадрової роботи . Також вносить на розгляд виконавчого комітету селищної ради питання про стан прийому громадян та виконання звернень у відділах виконавчого комітету селищної ради,  пропозиції щодо поліпшення  цієї роботи.

Відповідальність за своєчасний і належний розгляд заяв і скарг громадян несуть безпосередньо виконавці.

Розділ 9.

Діяльність апарату виконавчого комітету селищної ради.

1. Структура апарату виконавчого комітету селищної ради складається з відділів.

2. Працівники апарату виконавчого комітету селищної ради керуються правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором.

3. Початок роботи у виконавчому комітеті селищної ради – о 8.00, закінчення роботи – о 17.00, у п’ятницю о 15.45. Обідня перерва з 12.00 до 12.45 години.

4. У вихідні  та святкові дні в приміщенні селищної ради  за потреби організовується чергування відповідальних працівників згідно графіку, складеного сектором організаційно – кадрової роботи.

Працівнику, який здійснював чергування в приміщенні  селищної ради , надається день відпочинку.

5. Вихід працівників апарату виконавчого комітету селищної ради за межі адміністративного приміщення здійснюється з відома і дозволу керівників, яким вони підпорядковані.

6. Щорічно до 25 грудня керівники структурних підрозділів подають сектору організаційно – кадрової роботи пропозиції щодо відпусток працівників на наступний рік.

7. Конкретна дата початку і закінчення відпустки у межах, установлених графіком, погоджується між працівником і селищним головою поданням заяви щодо надання відпустки. Заява про надання відпустки, подається у службову кореспонденцію селищної ради не пізніше ніж за два тижні до встановленого графіком строку відпустки.

8. Службові відрядження працівників здійснюються згідно розпорядження селищного голови.

 

Секретар селищної ради                                                                                                                                                В.І.Васьков

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь