Пісківська громада

Київська область, Бучанський район

ПОЛОЖЕННЯ про порядок підготовки та прийняття регуляторних актів Пісківською селищною радою Бучанського району Київської області

Дата: 20.07.2021 12:03
Кількість переглядів: 49

 

 

РІШЕННЯ

26 травня  2021 року                                                                 12/11-VIII

 

 

Про затвердження Положення про порядок

підготовки та прийняття  регуляторних актів

Пісківською селищною радою

Бучанського району Київської області

 

       

         Відповідно  до статті 57 Конституції України, пункту 1 статті 59 та статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 9, 12, 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», керуючись  постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта», з метою встановлення єдиного підходу до підготовки, обговорення, прийняття та відстеження результативності регуляторних актів, Пісківська селищна рада

 

 ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Положення про порядок підготовки та прийняття   регуляторних актів  Пісківською селищною радою Бучанського району Київської області  згідно з додатком.

 

2. Секретарю Пісківської селищної ради (Пастернак І.В.) забезпечити оприлюднення даного рішення  на офіційному сайті Пісківської селищної ради  в 10-денний  термін  з дня його прийняття.

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань регламенту, депутатської діяльності, етики, прав людини та законності. 

 

 

Пісківський елищний голова                               Володимир ЛУЦКОВ

 

 

 

 

 

 

 Додаток

до рішення сесії №  12/11-VIII

Пісківської селищної ради

Від 26.05.2021 року

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок підготовки та прийняття регуляторних актів Пісківською селищною радою Бучанського району Київської області

 

1. Загальні положення 

1.1. Положення про порядок підготовки та прийняття регуляторних актів Пісківською селищною радою Бучанського району Київської області (надалі - Положення) розроблене на підставі Конституції України та законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта».

1.2. Положення спрямоване на врегулювання порядку підготовки, прийняття та оцінки ефективності нормативно-правових актів Пісківською селищною радою Бучанського району Київської області (надалі – Пісківська селищна рада)  у сфері господарської діяльності, забезпечення прозорості та відкритості у регуляторній діяльності селищної ради.

1.3. В цьому Положенні основні терміни застосовуються в такому значенні:

державна регуляторна політика у сфері господарської діяльності - напрям державної політики, спрямований на вдосконалення правового регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами та суб'єктами господарювання, недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, усунення перешкод для розвитку господарської діяльності;

регуляторний акт – це:

- прийнятий селищною радою нормативно-правовий акт, який або окремі положення якого спрямовані на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між селищною радою та суб’єктами господарювання;

- прийнятий селищною радою інший офіційний письмовий документ, який встановлює, змінює чи скасовує норми права, застосовується неодноразово та щодо невизначеного кола осіб і який або окремі положення якого спрямовані на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між селищною радою, виконкомом селищної ради, селищним головою та суб’єктами господарювання, незалежно від того, чи вважається цей документ відповідно до закону, що регулює відносини у певній сфері, нормативно-правовим актом;

регуляторний орган – орган місцевого самоврядування, місцевий орган виконавчої влади, а також посадова особа органу місцевого самоврядування, якщо відповідно до законодавства ця особа має повноваження одноособово приймати регуляторні акти;

регуляторна діяльність – діяльність, спрямована на підготовку, прийняття, відстеження результативності та перегляд регуляторних актів;

відстеження результативності регуляторного акта – заходи, спрямовані на оцінку стану впровадження регуляторного акта на досягнення цим актом цілей, задекларованих при його прийнятті;

перегляд регуляторного акта  – заходи, спрямовані на приведення регуляторним органом прийнятого ним регуляторного акта у відповідність з принципами державної регуляторної політики;

показники результативності регуляторного акта – показники, на підставі яких при проведенні відстеження результативності регуляторного акта здійснюється оцінка стану впровадження цього регуляторного акта та досягнення ним цілей, задекларованих при його прийнятті;

аналіз регуляторного впливу – документ, який містить обґрунтування необхідності регулювання шляхом прийняття регуляторного акта, аналіз впливу, який справлятиме регуляторний акт на ринкове середовище, забезпечення прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян та держави, а також обґрунтування відповідності проекту регуляторного акта принципам державної регуляторної політики;

звіт про відстеження результативності регуляторного акта – документ, який містить дані про результати відстеження результативності регуляторного акта та про методи, за допомогою яких було здійснено таке відстеження;

розробник проекту регуляторного акта – регуляторний орган або інший орган, відділи селищної ради, особа чи група осіб, що уповноважені розроблювати, спрямовувати діяльність з розроблення проекту регуляторного акта.

2.Принципи державної регуляторної політики

Принципами державної регуляторної політики є:

доцільність – обґрунтована необхідність державного регулювання господарських відносин з метою вирішення існуючої проблеми;

адекватність – відповідність форм та рівня державного регулювання господарських відносин потребі у вирішенні існуючої проблеми та ринковим вимогам з урахуванням усіх прийнятих альтернатив;

ефективність – забезпечення досягнення внаслідок дії регуляторного акта максимально можливих позитивних результатів за рахунок мінімально необхідних витрат ресурсів суб’єктів господарювання, громадян та держави;

збалансованість – забезпечення у регуляторній діяльності балансу інтересів суб’єктів господарювання, громадян та держави;

передбачуваність – послідовність регуляторної діяльності, відповідальність її цілям державної регуляторної політики а також планам з підготовки проектів регуляторних актів, що дозволяє суб’єктам господарювання здійснювати планування їхньої діяльності;

прозорість та врахування громадської думки – відкритість для фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань дій регуляторних органів на всіх етапах їх регуляторної діяльності, обов’язковий розгляд регуляторними органами ініціатив, зауважень та пропозицій, наданих у встановленому законом порядку фізичними та юридичними особами, їх об’єднаннями, обов’язковість і своєчасність доведення прийнятих регуляторних актів до відома фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, інформування громадськості про здійснення регуляторної діяльності.

3.Забезпечення здійснення державної регуляторної політики

Забезпечення здійснення державної регуляторної політики включає:

- встановлення єдиного підходу до підготовки аналізу регуляторного впливу та до здійснення результативності регуляторних актів;

- підготовку аналізу регуляторного впливу;

- планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів;

- оприлюднення проектів регуляторних актів з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, а також відкриті обговорення за участю представників громадськості питань, пов’язаних з регуляторною діяльністю;

- відстеження результативності регуляторних актів;

- перегляд регуляторних актів;

- систематизацію регуляторних актів;

- недопущення прийняття регуляторних актів, які є непослідовними або не узгоджуються чи дублюють діючі регуляторні акти;

- викладення положень регуляторного акта у спосіб, який є доступним та однозначним для розуміння особами, які повинні впроваджувати або виконувати вимоги цього регуляторного акта;

- оприлюднення інформації про здійснення регуляторної діяльності.

4. Планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів

4.1.Розробники проектів регуляторних актів (далі - розробники) щорічно до 1 листопада надають відділу правового забезпечення, кадрової роботи та діловодства Органу місцевого самоврядування, виконавчого комітету ради Пісківської селищної об’єднаної територіальної громади план діяльності підрозділу з підготовки проектів регуляторних актів на наступний рік, який містить:

- визначення видів і назв проектів;

- цілей їх прийняття;

- строків підготовки проектів;

- найменування органів та підрозділів, відповідальних за розроблення проектів регуляторних актів.

4.2. Відділ правового забезпечення, кадрової роботи та діловодства Органу місцевого самоврядування, виконавчого комітету ради Пісківської селищної об’єднаної територіальної громади до 1 грудня складає та подає на затвердження сесії план діяльності селищної ради з підготовки проектів регуляторних актів на наступний рік та надає його для оприлюднення не пізніш як у десятиденний строк після їх затвердження шляхом опублікування у друкованих засобах масової інформації, та/або розміщення на офіційній сторінці селищної ради у мережі Інтернет.

4.3. Якщо розробник готує або розглядає проект регуляторного акта, який не внесений до затвердженого плану діяльності селищної ради з підготовки проектів регуляторних актів, він повинен не пізніше десяти робочих днів з дня початку підготовки проекту регуляторного акту, але не пізніше дня оприлюднення цього проекту, надати інформацію відповідно до п.4.1. Положення до відділу правового забезпечення, кадрової роботи та діловодства Органу місцевого самоврядування, виконавчого комітету ради Пісківської селищної об’єднаної територіальної громади, який готує відповідні зміни до плану діяльності селищної ради з підготовки проектів регуляторних актів, надає їх для затвердження та оприлюднення у порядку, який встановлений п. 4.2. Положення.

5. Підготовка аналізу регуляторного впливу

5.1. Стосовно кожного проекту регуляторного акта його розробником готується аналіз регуляторного впливу, у відповідності зі ст.8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», та Методики проведення аналізу впливу і відстеження регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308, та яка є обов’язковою для застосування розробниками проектів регуляторних актів.

5.2. Аналіз регуляторного впливу готується до оприлюднення проекту регуляторного акта з метою одержання зауважень та пропозицій.

5.3. Аналіз регуляторного впливу підписується розробником проекту регуляторного акта та затверджується заступником селищного голови, який є відповідальним за відповідний напрямок роботи.

5.4. У разі внесення розробником на розгляд сесії селищної ради проекту регуляторного акта без аналізу регуляторного впливу відповідальна постійна комісія селищної ради приймає рішення про направлення проекту регуляторного акта на доопрацювання розробнику, який вніс цей проект.

5.5. За мотивованим поданням депутата селищної ради, постійної комісії селищної ради, відповідальна комісія може прийняти рішення про забезпечення підготовки експертного висновку щодо регуляторного впливу внесеного проекту регуляторного акта, внесеного цим депутатом селищної ради, постійною комісією селищної ради. У цьому разі аналіз регуляторного впливу не готується, а експертний висновок готується відповідно до вимог статті 8 цього Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

5.6. На підставі аналізу регуляторного впливу, яким супроводжується проект регуляторного акта при його внесенні на розгляд сесії ради, а також експертного висновку щодо регуляторного впливу цього проекту відповідальна постійна комісія готує свої висновки про відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

5.7. Порядок та строки підготовки експертних висновків щодо регуляторного впливу внесених проектів регуляторних актів встановлюється регламентом ради.

5.8. Внесення регуляторних актів на розгляд селищної ради:

5.8.1. Кожен проект регуляторного акта, що внесений на розгляд до селищної ради подається до постійної комісії селищної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики, прав людини та законності (надалі – відповідальна комісія) для вивчення та надання висновків про відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

5.8.2. Відповідно до ст. 34 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», проекти регуляторних актів селищної ради підлягають внесенню та розгляду у наступному порядку:

Відповідальна постійна комісія забезпечує підготовку експертного висновку щодо регуляторного впливу внесеного проекту регуляторного акта.

Розробник регуляторного акту надсилає до Державної регуляторної служби України (уповноваженого органу) проект рішення, підписаний аналіз регуляторного впливу, ксерокопії повідомлення про оприлюднення регуляторного акта в засобах масової інформації та експертний висновок відповідальної постійної комісії для підготовки у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку пропозицій щодо удосконалення проекту відповідно до принципів державної регуляторної політики.

За результатами отриманих пропозицій від Державної регуляторної служби України, на підставі аналізу регуляторного впливу, а також експертного висновку щодо регуляторного впливу цього проекту відповідальна постійна комісія готує свої висновки про відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону.

При представленні на засіданні сесії ради проекту регуляторного акта голова відповідальної постійної комісії доповідає висновки цієї постійної комісії про відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 цього Закону, а також пропозиції уповноваженого органу разом з рішенням постійної комісії щодо їх врахування.

6. Оприлюднення проектів регуляторних актів з метою одержання зауважень  та пропозицій

6.1. Кожен проект регуляторного акта до внесення його на розгляд регуляторному органу оприлюднюється з метою одержання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань. Для цього розробником проекту регуляторного акту надається секретарю селищної ради, та до відповідального структурного підрозділу селищної ради:

- повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта;

- проект регуляторного акта;

- аналіз регуляторного впливу.

Проект регуляторного акта разом із відповідним аналізом регуляторного впливу оприлюднюється не пізніше п’яти робочих днів з дня оприлюднення повідомлення про оприлюднення цього проекту регуляторного акта.

Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта повинно містити:

- стисливий зміст проекту;

- поштову та електронну, за її наявності, адресу розробнику проекту;

- інформацію про спосіб оприлюднення проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу (назва друкованого засобу масової інформації та/або адреси сторінки в мережі Інтернет, де опубліковано чи розміщено проект регуляторного акта та наліз регуляторного впливу);

- інформацію про строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб;

- інформацію про спосіб надання фізичними та юридичними особами, їх об’єднаннями зауважень та пропозицій.

Строк протягом якого від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються зауваження та пропозиції, встановлюється розробником проекту регуляторного акта і не може бути меншим ніж один місяць та більшим ніж три місяця з дня оприлюднення проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу.

6.3. Секретар селищної ради забезпечує оприлюднення наданої розробником інформації, згідно п. 6.1. Положення, у друкованих засобах масової інформації, та/або на офіційній сторінці селищної ради у мережі Інтернет.

7.  Прийняття регуляторних актів органами та посадовими особами місцевого самоврядування

7.1. Регуляторний акт не може бути прийнятий сесією селищної ради, якщо наявна хоча б одна з таких обставин:

- відсутній аналіз регуляторного впливу;

- проект регуляторного акта не був оприлюднений.

7.2. У разі виявлення будь-якої з цих обставин орган чи посадова особа місцевого самоврядування має право вжити передбачених законодавством заходів для припинення виявлений порушень, у тому числі відповідно до закону скасувати або зупинити дію регуляторного акта, прийнятого з порушеннями.

8. Офіційне оприлюднення регуляторних актів

Регуляторні акти, прийняті селищною радою, офіційно оприлюднюються в друкованих засобах масової інформації та на офіційній сторінці селищної ради у мережі Інтернет, не пізніш як у десятиденний строк після їх прийняття та підписання.

9.Відстеження результативності регуляторних актів

9.1. Стосовно кожного регуляторного акта послідовно здійснюється базове, повторне та періодичне відстеження його результативності. Відстеження результативності регуляторного акта включає:

- виконання заходів з відстеження результативності;

- підготовку та оприлюднення звіту про відстеження результативності.

Для відстеження результативності регуляторних актів можуть бути використані статистичні дані та дані наукових досліджень і соціологічних опитувань.

9.2. Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюється до дня набрання чинності цим регуляторним актом або набрання чинності більшістю його положень але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта.

9.3. Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюється через рік з дня набрання ним чинності або набрання чинності більшістю його положень, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом або більшістю його положень, якщо рішенням регуляторного органу, який прийняв цей регуляторний акт, не встановлено більш ранній строк.

9.4. Періодичне відстеження результативності регуляторного акта здійснюється раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

9.5. Якщо строк дії регуляторного акта, встановлений при його прийнятті, є меншим ніж один рік, періодичні відстеження його результативності не здійснюються, а повторне відстеження результативності здійснюється за три місяця до дня визначеного строку, але не пізніше для закінчення визначеного строку.

9.6. Виконання заходів з відстеження результативності регуляторного акта забезпечується розробником цього регуляторного акту. Строк виконання заходів з відстеження результативності регуляторного акта не може бути більшим ніж сорок п’ять робочих днів.

9.7. Розробник регуляторного акта готує звіт про відстеження результативності цього регуляторного акта, який повинен бути підписаний керівником підрозділу та затверджений заступником селищного голови, який є відповідальним за відповідний напрямок роботи.

9.8. Порядок проведення відстеження результативності регуляторних актів здійснюється у відповідності до Методики проведення аналізу впливу та відстеження регуляторного акта, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308, яка є обов’язковою для застосування регуляторними органами.

9.9. Звіт про  відстеження  результативності  регуляторного  акта, прийнятого селищною радою, не пізніше наступного робочого дня з дня оприлюднення  цього  звіту  подається  до   постійної комісії з питань Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 регламенту, законності та правопорядку.

10. Перегляд регуляторних актів

10.1.Перегляд регуляторного акта здійснюється:

- на підставі аналізу звіту про відстеження результативності цього регуляторного акта;

- за ініціативою регуляторного органу, який прийняв відповідний регуляторний акт;

- в інших випадках, передбачених Конституцією та іншими законодавчими актами України.

10.2. У разі наявності підстав селищна рада може прийняти рішення про зміну регуляторного акта, зупинення його дії, скасування або про необхідність залишення цього регуляторного акта без змін.

11 . Заслуховування селищною радою звіту про здійснення державної             регуляторної політики

11.1. Звіт про здійснення селищною радою державної регуляторної політики заслуховується  разом із щорічним звітом селищного голови про свою діяльність та публікується в друкованих засобах масової інформації, та/або на офіційній сторінці селищної ради у мережі Інтернет.

12. Відповідальність за порушення порядку регуляторної діяльності

Посадові особи органів місцевого самоврядування, винні у порушені порядку регуляторної діяльності, встановленого даним Положенням і Законом України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності» притягуються до дисциплінарної відповідальності відповідно до закону.

 

Секретар селищної ради                            Ірина ПАСТЕРНАК

ПОЛОЖЕННЯ про порядок підготовки та прийняття регуляторних актів Пісківською селищною радою Бучанського району Київської області

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування: Щодо розробки програми індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім» на 2019-2023 роки в Пісківській селищній ОТГ

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь